استادیوم 3500 نفری گرمی

کارفرما : اداره ورزش و جوانان استان اردبیل

مشاور : مهندسین مشاور ابنیه نو اندیش

پیمانکار : شرکت شاخص کار کوشا

سال ساخت : 1398