ساختمان فرهنگی اداری مرکز خدمات حوزه علمیه رشت

کارفرما : مرکز خدمات حوزه علمیه کشور

مشاور : مهندسین مشاور فرآیند معماری

پیمانکار : شرکت شاخص کار کوشا

سال ساخت : 1397

ساختمان فرهنگی اداری مرکز خدمات حوزه علمیه رشت