کتابخانه مرکزی علوم پزشکی اردبیل

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

مشاور : مهندسین مشاور فردا فن پارس

پیمانکار : شرکت شاخص کار کوشا

سال ساخت : 1398

كتابخانه علوم پزشكي اردبيل