کارخانه تولید کاغذ از سنگ آهک رزن

کارفرما : گروه سرمایه گذاری آتیه صبا

مشاور : مهندسین مشاور طرح ماندگار

پیمانکار : شرکت شاخص کار کوشا

سال ساخت : 1397

کارخانه تولید کاغذ از سنگ آهک رزن